A DROPKAA.HU WEBOLDAL ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az oldal Tulajdonosa és Adatkezelő

Dropka Ádám EV 

Email: adam@dropkaa.hu 

Telefon: +36-30/676-6673 

Az Adatkezelő (Továbbiakban: Szolgáltató), mint a www.dropkaa.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. 

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik. 

Fogalom meghatározások

 • Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a www.dropkaa.hu oldalra belép, illetve azon regisztrál, és a www.dropkaa.hu funkcióit használja.   
 • Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai. 
 • Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a www.dropkaa.hu oldalon keresztül megrendelhető Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó www.dropkaa.hu oldalon megadott e-mail címére. 
 • ÁSZF, az Szolgáltató által a www.dropkaa.hu portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei. 

Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Szolgáltató, dropkaa.hu@gmail.com, +36-30/676-6673. 

Az adatvédelmi szabályzat elfogadása 

A Felhasználók, akik a www.dropkaa.hu oldalon regisztrálnak, a regisztráció során magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot (az ÁSZF-fel együtt). 

Azok a Felhasználók, akik nem regisztrálnak a www.dropkaa.hu portálon, de a www.dropkaa.hu valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek. 

Az adatvédelmi szabályzat hatálya  

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki.

A kezelt adatok köre  

A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli: 

A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok: 

 • e-mail cím 
 • jelszó 
 • felhasználónév 
 • Név 
 • Telefonszám 
 • Üzenet 

Azon oldalaknál, ahol számlázás köteles szolgáltatás folyik, a megrendelés és a számlázás során a folyamat számviteli követelményeinek megfelelő adatok bekérése történik, ez esetben a kezelt adatok köre bővül az alap regisztrációhoz képest: 

 • Név 
 • Irányítószám 
 • Település 
 • Utca házszám /HRSZ 
 • Telefonszám 
 • Megrendelt termék vagy szolgáltatás 

  

Hírlevél feliratkozások során gyűjtött és kezelt kötelező adatok: 

 • E-mail cím
 • Név 
 • Irányítószám 
 • Település 
 • Utca házszám /HRSZ 
 • Telefonszám 

  

Automatikusan gyűjtött adatok

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A dropkaa.hu bejelentkezés esetén session ID-t küldenek, ami az oldalak elhagyásakor automatikusan törlődik. 

A dropkaa.hu használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. 

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatkezelés célja  

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli: 

 • dropkaa.hu oldalon történő regisztráció 
 • dropkaa.hu-n elérhető Szolgáltatások igénybevétele 
 • Felhasználó azonosítása 
 • Megrendelések teljesítése, számlázás 
 • „dropkaa.hu-n feltüntetett” szolgáltatás biztosítása 
 • Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása 
 • Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés 
 • Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása 
 • Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing   
 • Felhasználónak címzett, a dropkaa.hu-val kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó dropkaa.hu-n regisztrált e-mail címére 
 • A dropkaa.hu-n a Felhasználó fiókjának testre szabása 
 • Promóciós nyereményjátékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése 

 

Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok: 

Elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a www.dropkaa.hu-n az ÁSZF elfogadásától elkülönülően, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom www.dropkaa.hu-n megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával.   

Nem foglalja magában a rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a dropkaa.hu-val kapcsolatos rendszerüzeneteket.

Az adatkezelés jogalapja   

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély. 

Szolgáltató jogosult Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval kötött bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni. 

Szolgáltató jogosult Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és az www.dropkaa.hu-n történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez. 

Adatkezelő személye   

Az adatkezelést az dropkaa.hu, Szolgáltató végzi.

Adattovábbítás  

A Szolgáltató a Kiadvány rendelés során megadott adatokat a megrendelés teljesítése céljából továbbítja a megrendelt kiadványt a Felhasználónak kiszállító harmadik személynek, amelyhez a Felhasználó jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

Adatkezelés időtartama  

A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a dropkaa.hu és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés megszűnésig kezeli, amennyiben az adatok kezelésére Szolgáltató más jogalapon nem jogosult. 

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott, továbbá adatfeldolgozóként igénybe vett személyek jogosultak. 

Az Felhasználók jogairól való tájékoztatás

Hozzáférési jog

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére törölje.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az adathozdozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Adatbiztonság 

A Szolgáltató az Rackhost Zrt. szerverein tárolja a Felhasználók által a dropkaa.hu-ra bevitt adatokat, továbbá a dropkaa.hu-hoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat. 

A Felhasználó és a dropkaa.hu közötti internetes kommunikáció végponttól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik. 

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó dropkaa.hu-ra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják. 

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 72 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni. 

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért. 

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása   

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. 

Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta. 

Adatfeldolgozók   

Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelés során: 

Szerverszolgáltató 

Rackhost Zrt. 

Email: info@rackhost.hu 

Ügyfélszolgálat: +36 1 445 1200 

Webfejlesztés 

Dropka Ádám E.V. 

A Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt Felhasználói adatokra vonatkozóan. 

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről 

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. 

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt. 

Fontos webcímek 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával az alábbi címhez fordulhat: 

https://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Hivatali kapu 

Rövid név: NAIH 

Telefon: 

+36 (30) 683-5969 

+36 (30) 549-6838 

+36 (1) 391 1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Adatvédelmi információk 

    * Adatvédelmi biztos 

    * Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mi az a cookie? 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

 

Gyors kontakt
Minden jog fenntartva! © 2021